photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Kriza deviznog kursa

Devizni kurs dinara slabi od početka ove godine zbog dva osnovna uzroka:

  1. Smanjuje se ponuda deviza (zbog recesije, pada izvoznih prihoda, slabog priliva stranog kapitala) i
  2. Negativnih očekivanja privrednika i deviznih štediša (zadržavanje deviza izvan deviznog tržišta i kupovanje deviza iz predostrožnosti, odn. zbog očekivanja dalje depresijacije dinara).

Kako obim prodaje deviza na tržištu ima jasnu tendenciju pada, osnovni problem nije na strani visoke tražnje za devizama, nego na strani njihove male ponude.

NBS je od 4.januara do 24.maja ove godine intervenisala sa 998,5 miliona evra, ali je ipak nominalni kurs dinara porastao od 105.7880 na 115.4638 ili za 9,1%. U odnosu na privatnu ponudu na deviznom tržištu, NBS ponuda je iznosila 20%.

U monetarnom sistemu ciljane inflacije i dvojnog valutnog režima, kurs se ne može stabilizovati intervencijama na deviznom tržištu, nego jedino dizanjem repo kamatne stope. Takva mera bi, medjutim, imala dalje recesione efekte. Uostalom, visina kursa je i razlog zašto je NBS odstupila od svojih pravila monetarne politike i nije snizila repo kamatu kada je inflacija pala na samo 2,7% godišnje.

Intervencije na deviznom tržištu ne mogu dugo da se održe, jer su raspoložive devizne rezerve mnogo manje od ukupnih deviznih rezervi. Zato je novi aranžman sa MMF-om nužnost. U tom smislu i fiskalni deficit i depresiranje kursa dinara – Vlada i NBS - teraju zemlju u novi aranžman sa MMF-om.

Fiskalni deficit se, inače, povećava i neće moći da se finansira na ovom nivou do kraja godine. Trezor se zadužuje i dalje povećava kamatne stope na tržištu novca. Time država smanjuje kreditni potencijal za privredu. Kriva prinosa raste u odnosu na ročnost državnih papira, što znači da investitori imaju negativna očekivanja u pogledu održavanja stabilnosti cena i rizika zemlje.

Kamatne stope su realno previsoke da bi privreda mogla da izadje iz recesije u nekom kraćem vremenu.

Inflacija trenutno nije problem i na nivou je inflacije u evro zoni. Medjutim, kasnije tokom godine mora doći do ponovnog rasta cena.

Detaljnije o ovim temama i prognozama u prezentaciji u prilogu.


Dokumenta:


Ne planirati znači planirati neuspeh.

Pripisuje se Alan Lakein-u

Najozbiljnije greške nisu napravljene kao rezultat pogrešnih odgovora. Najopasnije je postavljati pogrešna pitanja.

Peter Drucker