photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

QUEST_Serbia DSGE Model

QUEST_Serbia je monetarni, fiskalni i trgovinski DSGE model Ministarstva Finansija Republike Srbije koji je razvio Miroljub Labus i Belox tim u sklopu projekta koji su finansirali Svetska Banka  i USAID.

Platformu za ovaj model je predstavljao QUEST III model Evropske komisije. Ključna prilagođavanja modela karakteristikama privrede Srbije su sledeća:

 • Model je kalibriran na dezagregiranim podacima za GDP u periodu Q1Y2003-Q3Y2014
 • Steady-state modela je prilagodjen privredi Srbije
 • Uvedena je konvergencija privrede RS i EU
 • Različite su stope vremenskih preferencija
 • Uveden je permanentni trgovinski deficit
 • Uvedena je trajna diferencija između inflacije u Srbiji i EU
 • Proširena je empirijska baza vremenskih serija za fiskalne serije i javni dug
 • Serije poreza i doprinosa na plate i PDV-a su prilagođene cikličnim promenama 
 • Izvršena je dekompozicija impulsnih funkcija
 • Urađen je grafički interfejs za korisnike (Belox DSGE model simulator).

QUEST_Serbia model podržava simuliranje efekata sledećih mera ekonomske politike:

 • Fiskalne politike
 • Politike javnog duga
 • Politike zaposlenosti i plata
 • Politike konkurentnosti
 • Monetarne politike i
 • Devizne politike.

Studija obuhvata definiciju QUEST_Serbia modela, kao i instalaciju i uputstvo za rad u Belox DSGE model simulatoru.


Dokumenta:


Jedina ograničenja, kao i uvek, potiču od vizije.

James Broughton

Biznis je uzbudljiviji od bilo koje igre.

Lord Beaverbrook