photo by: vladimir tatarevic

Usluge

Nudimo prilagodljiv set usluga našim klijentima koji povezuje poslovnu strategiju, ekonomsku efikasnost, tehnologiju i inovacije. Naše konsultantske usluge su fokusirane na rešavanje najznačajnijih problema naših klijenata i identifikovanje potencijalnih mogućnosti razvoja njihovog poslovanja.

Poslovna strategija

Kroz partnersku saradnju sa klijentima iz privatnog i državnog sektora i sektora neprofitnih organizacija, identifikujemo najpovoljnije mogućnosti njihovog daljeg razvoja i najznačajnije izazove u njihovom poslovnom ambijentu. Savetujemo naše...

Zaštita konkurencije

Belox je prepoznatljiv u Srbiji kao lider u oblasti savetovanja u vezi sa zaštitom konkurencije.

Novi Zakon o zaštiti konkurencije je stupio na snagu 1. novembra 2009. godine. Na osnovu njega

Makroekonomske analize

Sprovodimo analize, predviđanja, procene i istraživanja vezana za ekonomsku aktivnost u Srbiji, inflaciju, tržište rada, ekonomski razvoj, nivo potrošnje i štednje, poslovne investicije, ponudu radne snage, produktivnost, zarade i poslovne...

Informacione tehnologije

Zajedno sa našim klijentima, u skladu sa prirodom, obimom i složenošću njihovog poslovanja, definišemo važne elemente upravljanja informacionim sistemom i adekvatno korišćenje raspoloživih informacija, u cilju pravovremenog donošenja i...

Korporativno upravljanje

Pomažemo našim klijentima na definišu skup sistema, principa i procesa koji treba da vode kompaniju ka ispunjavanju postavljenih ciljeva i zadataka na način da se dugoročno poveća vrednost kompanije i zadovolje interesi akcionara i svih...

Upravljanje rizicima

Belox metodologija za upravljanja rizicima obuhvata identifikovanje relevantnih događaja i okolnosti koji mogu uticati na postavljene ciljeve posmatranog preduzeća, procenu tih događaja i okolnosti i definisanje odgovarajućih strategija kako...

Izvori finansiranja

Srpske kompanije, naročito mala i srednja preduzeća (MSP), često imaju probleme finansiranja svog rasta i razvoja. Smatra se da je pristup finansijskim sredstvima jedna od glavnih prepreka poslovnog rasta i razvoja privatnog sektora u Srbiji.

Najozbiljnije greške nisu napravljene kao rezultat pogrešnih odgovora. Najopasnije je postavljati pogrešna pitanja.

Peter Drucker